KANDYDACI

Informacje dla kandydatów na studia stacjonarne I, II i III stopnia

STUDENCI

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

PRACOWNICY

Informacje dla pracowników Wydziału Energetyki i Paliw

ABSOLWENCI

Informacje dla absolwentów Wydziału Energetyki i Paliw

Jakość kształcenia
Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
1 Prof. dr hab. inż. Jacek LESZCZYŃSKI Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
kontakt: jale@agh.edu.pl
2 Dr inż. Leszek KURCZ Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia na kierunku Energetyka
3 Prof. dr hab. inż. Janusz SZMYD Kierownik Studiów Doktoranckich
4 Dr inż. Marta WÓJCIK Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia na kierunku Technologia Chemiczna
5 Dr hab. inż. Andrzej STRUGAŁA, prof. AGH Przedstawiciel WEiP w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
6 Dr hab. inż. Tadeusz Michał WÓJCIK, prof. AGH Przedstawiciel WEiP w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
7 Dr inż. Katarzyna STYSZKO KChWiNŚ, Członek Zespołu
8 Dr inż. Katarzyna SZARŁOWICZ KChWiNŚ, Członek Zespołu
9 Dr hab. inż. Jerzy CETNAR, prof. AGH KEJ, Członek Zespołu
10 Dr inż. Grażyna DOMAŃSKA KEJ, Członek Zespołu
11 Dr hab. inż. Konrad ŚWIERCZEK, prof. AGH KEW, Członek Zespołu, Prodziekan ds. Nauki
12 Dr hab. Danuta OLSZEWSKA KEW, Członek Zespołu
13 Dr hab. inż. Marek JASZCZUR KPPE, Członek Zespołu
14 Dr hab. inż. Janusz DONIZAK KPPE, Członek Zespołu
15 Mgr inż. Przemysław GRZYWACZ KTP, Członek Zespołu
16  Dr hab. inż. Piotr BURMISTRZ KTP, Członek Zespołu
17 Prof. dr hab. Teresa GRZYBEK KTP, Członek Zespołu
18 Dr hab. inż. Magdalena DUDEK KZRE, Członek Zespołu, Przedstawiciel Związków Zawodowych
19 Dr inż. Artur WYRWA KZRE, Członek Zespołu
20 inż. Magdalena CHAŁBIŃSKA Przewodniczący Samorządu Studentów, studentka, kierunek Technologia chemiczna
21 inż. Norbert TROJANOWSKI Student, kierunek Energetyka
22 Mgr inż. Marta MARCZAK Przewodstawiciel doktorantów
23 P. Mateusz ŚLIWIŃSKI Obsługa informatyczna
24 Mgr inż. Agnieszka Banaś Obsługa administracyjna

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Audytu Dydaktycznego
     
1 Prof. dr hab. inż. Janina MILEWSKA-DUDA Przewodnicząca
2 Dr hab. Ludwik PIEŃKOWSKI, prof. AGH KEJ Członek Zespołu
3 Dr inż. Elżbieta Vogt KChWiNoŚ Członek Zespołu
4 Dr inż. Karol Sztekler KMCiP Członek Zespołu
5 Mgr inż. Aleksandra Roszko Przedstawiciel doktorantów
6 inż. Kamil Krzemień Student, kierunek Technologia chemiczna
7 inż. Natalia Nykiel Student, kierunek Energetyka

Struktura Systemu Zarządzania jakością


System Zapewnienia Jakości Kształcenia wdrożony na Wydziale Energetyki i Paliw bazuje na regulacjach zawartych w Zarządzeniu Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Celem wprowadzenia Systemu jest m.in. ciągłe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie procedur oceny metod i warunków kształcenia, tworzenie i modyfikowanie programów studiów oraz zwiększenie mobilności studentów w kraju i za granicą. Trzon struktury Systemu tworzą: Prodziekani ds. Jakości Kształcenia na kierunku Energetyka i Technologia Chemiczna, Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, kierowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele pracowników i studentów obydwu kierunków oraz przedstawiciel doktorantów, a także Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego.

W ramach swojej działalności Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia wypracował oryginalne rozwiązania i procedury w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, w tym, tryb postępowania przy zgłaszaniu nowych i modyfikacji istniejących sylabusów przedmiotów i modułów, obejmujący: zgłoszenie wniosku do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia; dyskusję dotyczącą treści merytorycznych, efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), zgodności z wytycznymi Ministerstwa, Uczelni i Wydziału, opinii studentów oraz oczekiwań pracodawców; ewentualną korektę oraz rekomendację do Rady Wydziału w celu przyjęcia odpowiedniej uchwały. Zespół powołał Komisję ds. Sylabusów, która analizuje treści programów oraz efektów kształcenia, rekomendując odpowiednie modyfikacje, zgodne z najnowszym stanem wiedzy w zakresie nauczania w dziedzinie Energetyki oraz oczekiwaniami pracodawców. Komisja ta współpracuje z przedstawicielami studentów, którzy mogą zgłaszać uwagi dotyczące treści programowych oraz sylabusów.

W oparciu o ankietę wśród pracowników Wydziału i przy współpracy z Centrum Karier AGH znacząco poszerzono listę podmiotów społeczno-gospodarczych, uczestniczących w ankietyzacji pracodawców, dotyczącej oczekiwanych efektów kształcenia wśród absolwentów.

W ramach wprowadzonych regulacji ocena jakości nauczania w modułach na Wydziale dokonywana jest przez Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego, który opracowuje wyniki przeprowadzonych wśród studentów badań ankietowych. Badania te przeprowadzane są po zakończeniu cyklu zajęć z danego modułu. Wyniki badań stanowią jeden z najważniejszych elementów wydziałowego, Rocznego Raportu Samooceny z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i są podstawą do wprowadzania modyfikacji programu modułów, które mają na celu zapewnienie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale.

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Wydziału prowadzone są od 2008 roku przez Centrum Karier AGH. Badaniem objęci są absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia oraz absolwenci II stopnia.

1) Narzędziem badawczym są opracowane trzy odrębne, anonimowe kwestionariusze ankiety, które wykorzystywane są odpowiednio w zależności od stopnia studiów oraz czasu przeprowadzenia badań.

2) Absolwenci wypełniają kwestionariusz ankiety w Centrum Karier AGH, drogą internetową lub telefonicznie. Głównym celem monitoringu zawodowego jest uzyskanie informacji na temat statusu zawodowego absolwentów, zgodności pracy z wykształceniem i oceny wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w wykonywanej pracy.

3) Prezentacja opracowanych wyników monitorowania karier zawodowych absolwentów odbywa się na posiedzeniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału. Szczegółowe wyniki zbierane są w raportach (analiza statystyczna z podziałem na kierunki, płeć i inne). Raporty te wykorzystane są m.in. w doradztwie zawodowym dla kandydatów, jak i studentów oraz absolwentów Wydziału. Opracowane wyniki dyskutowane są przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, który formułuje wnioski dotyczące sukcesu zawodowego absolwentów Wydziału oraz rekomenduje ewentualne zmiany w programie kształcenia, których celem jest polepszenie szans zawodowych absolwentów Wydziału.

Na Wydziale Energetyki i Paliw wdrożono system oceny nauczycieli akademickich przez studentów, realizowany w formie regularnej ankietyzacji. W przypadku wykładów stacjonarnych wykorzystuje się ankiety papierowe, dla wszystkich pozostałych form zajęć ankietyzacja odbywa się elektronicznie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej.

1) Każdy nauczyciel akademicki oceniany jest co najmniej raz w roku, przy czym minimalna liczba ankiet wynosi 40. Anonimowy kwestionariusz ankiety zawiera dwie grupy pytań: pierwszą, dotyczącą zgodności zajęć z sylabusem przedmiotu, jasnych kryteriów obliczania oceny końcowej, przygotowania do zajęć i sumienności prowadzącego oraz drugą, zawierającą zestaw pytań dotyczących sposobu przekazywania wiadomości, atmosfery panującej w trakcie zajęć oraz zaangażowania i obiektywności prowadzącego w przekazywanie wiadomości, oceniane w skali od 1 do 5. Ponadto, studenci mają możliwość wskazania najmocniejszych i najsłabszych stron ankietowanych zajęć. Za realizacje ankietyzacji zgodnie z przyjętym trybem i harmonogramem odpowiada Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Ankiety w komputerowym systemie Wirtualna Uczenia przygotowuje wyznaczony członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, informując równocześnie Samorząd Studencki o celu i sposobie ich wypełniania. W przypadku ankiet papierowych, ankietyzację w ostatnim miesiącu danego semestru przeprowadza komisja składająca się z członka Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz przedstawiciela Samorządu Studenckiego. Wszystkie ankiety są zbierane, pakowane i opieczętowane. Zapieczętowana koperta przekazywana jest do dziekanatu upoważnionemu pracownikowi, który odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie wyników ankiety do czasu przeprowadzenia ich analizy. Za opracowanie oceny pracownika, zgodnie z zachowaniem zasad poufności, odpowiadają wybrani przez Pełnomocnika Dziekana członkowie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Analizę statystyczną wyników przeprowadza Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

2) Opracowane wyniki oceny, dotyczące podległych im pracowników, otrzymują kierownicy katedr. Przekazanie pracownikom wyników ankiet następuje zgodnie z zachowaniem zasad poufności. Dziekan oraz Prodziekani mają dostęp do wszystkich wyników badań ankietowych. Anonimowe wyniki ankiet mogą być udostępniane pracownikom uczelni do prowadzenia badań naukowych.

3) Ankietyzacja nauczycieli akademickich służy podnoszeniu jakości kształcenia na Wydziale. Wspomniana powyżej pierwsza część ankiety brana jest pod uwagę podczas oceny okresowej nauczyciela akademickiego. Do oceny uśrednia się wszystkie wyniki ankiet przeprowadzonych w ocenianym okresie. Wyniki drugiej części ankiety oraz zestawienie dodatkowych uwag służą doskonaleniu zajęć przez prowadzącego. Wyniki oceny studenckiej brane są pod uwagę przez władze wydziału i katedry przy ustalaniu polityki kadrowej, płacowej oraz przy przyznawaniu nagród. Nazwiska nauczycieli akademickich, którzy w danym roku znaleźli się w grupie 10% najlepiej ocenionych, za ich zgodą, mogą być opublikowane na stronie internetowej wydziału. W przypadku uzyskania przez niesamodzielnego pracownika oceny mniejszej lub równej 2,0 w odpowiedzi na co najmniej dwa pytania ankiety, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia podejmuje działania na rzecz wyjaśnienia i poprawy zaistniałej sytuacji (rozmowa, analiza problemów, wydanie zaleceń, skierowanie na kursy lub szkolenia, nadzór nad pracą), a w przypadku pracownika samodzielnego przeprowadza niezapowiedziane hospitacje zajęć oraz podejmuje działania na rzecz wyjaśnienia i poprawy zaistniałej sytuacji. Statystycznie opracowane, zbiorcze wyniki ankiet analizowane są na wspólnym posiedzeniu Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia oraz Audytu Dydaktycznego, co umożliwia określenie mocnych i słabych strony prowadzonej na Wydziale dydaktyki, sformułowanie wniosków dotyczących oceny jakości kształcenia oraz przygotowanie zaleceń związanych z poprawą jakości kształcenia. Wyniki ankietyzacji są również jednym z podstawowych elementów opracowania wydziałowego, Rocznego Raportu Samooceny z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, który jest przedstawiany i dyskutowany na specjalnej Radzie Wydziału.

W ramach doskonalenia wewnętrznego systemu poprawy jakości kształcenia planowane jest szersze wykorzystanie procesu ankietyzacji wśród pracodawców zatrudniających absolwentów Wydziału. Umożliwi to odpowiednią modyfikację i uzupełnienie treści merytorycznych przedmiotów i modułów, z uwzględnieniem oczekiwanych efektów kształcenia dotyczących wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych absolwentów. Celem tego działania jest stworzenie sylwetki absolwenta doskonale przygotowanego i dostosowanego zarówno do pracy zawodowej jaki i kontynuacji kariery naukowej. Równocześnie planowana jest dalsza aktywizacja studentów, na drodze wspierania działalności kół naukowych oraz promowania wymiany zagranicznej, a także ściślejszej współpracy z Wydziałowym Samorządem Studenckim.