Statut

Tekst z wprowadzonymi zmianami uchwalonymi 3.10.2017 – wersja do pobrania

Statut
Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
(zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 03.10.2017 r.)


ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§1

1. Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
(w skrócie SW AGH), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, apolityczną, samorządną i społeczną o charakterze koleżeńskim, zrzeszającą Absolwentów Uczelni, których jednoczy przywiązanie do AGH oraz koleżeńska przyjaźń.

2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Za zgodą Zarządu Głównego SW AGH osobowość prawną mogą uzyskać także inne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), a także na podstawie niniejszego statutu.

§1 a

Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest organizacją pożytku publicznego

§2

1. Honorowy patronat nad SW AGH sprawuje JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego Władz Naczelnych jest miasto Kraków.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia jednostek organizacyjnych, w tym kół i oddziałów, według zasad określonych w dalszych postanowieniach Statutu i regulaminach uchwalonych przez Zarząd Główny.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji,
z którymi się identyfikuje w celach działania.

§4

1. Stowarzyszenie posiada godło, sztandar i odznakę organizacyjną.

2. Stowarzyszenie może nadawać własne wyróżnienia honorowe. Rodzaje wyróżnień i tryb ich nadawania ustalają Statut i/lub regulaminy uchwalone przez władze wybieralne Stowarzyszenia.

§5

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Jednak do prac nie mogących być wykonanych społecznie zatrudnia fachowych pracowników.

2. Stowarzyszenie prowadzić może działalność gospodarczą tylko w celu realizacji zadań statutowych.

3. Decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

4. Do prowadzenia działalności gospodarczej organizowanej przez i z udziałem Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani jego członkowie, w tym członkowie władz stowarzyszenia, z wyjątkiem członków komisji rewizyjnych.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Skupienie w ramach SW AGH wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica
w Krakowie dla utrzymywania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, dla pielęgnowania tradycji oraz zasad etyki zawodowej.

2. Realizowanie zasady: być użytecznym dla Kraju, Uczelni i Jej Wychowanków.

3. Inicjowanie działań i tworzenie warunków do rozwijania koleżeńskiej przyjaźni pomiędzy Wychowankami wszystkich Wydziałów Uczelni oraz realizacji współpracy naukowej, technicznej
i gospodarczej pomiędzy Wychowankami oraz pomiędzy Uczelnią i Wychowankami.

4. Tworzenie i zarządzanie bazą danych o Wychowankach AGH i jej wykorzystywanie dla realizacji celów statutowych.

5. Organizowanie pomocy naukowo – technicznej i samokształceniowej dla członków.

6. Rozwijanie różnych form pomocy dla studentów wyższych lat studiów oraz Wychowanków rozpoczynających pracę zawodową.

7. Wzbogacanie wiedzy historycznej o Uczelni, o branżach dla których kształci specjalistów oraz

o ludziach zasłużonych dla Uczelni, nauki i przemysłu.

8. Inicjowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury materialnej oraz na rzecz godnej pamięci o ludziach dla niej zasłużonych.

9. Nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami wychowanków innych uczelni krajowych
i zagranicznych dla wymiany doświadczeń i wspólnych działań.

10. Nawiązywanie współpracy z organizacjami technicznymi, naukowo-technicznymi oraz towarzystwami (stowarzyszeniami), z którymi identyfikuje się w celach działania.

11. Niesienie pomocy materialnej Wychowankom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej oraz wdowom i sierotom po Wychowankach AGH.

12. Pomoc Wychowankom AGH, którzy stracili pracę w wyniku restrukturyzacji przemysłu lub przekształceń ustrojowych, w zdobyciu nowego zawodu.

§7

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

1. Stałą współpracę z Władzami Uczelni.

2. Wymianę informacji o działalności Uczelni, Wydziałów oraz przemysłu, osiągnięciach technicznych, naukowych i zawodowych absolwentów i pracowników Wydziałów.

3. Informowanie o kształceniu podyplomowym i doktoranckim oraz o uruchomieniu nowych specjalności przez jednostki AGH.

4. Propagowanie studiów w AGH.

5. Informowanie wychowanków o działalności Stowarzyszenia.

6. Organizowanie sesji naukowych i zjazdów koleżeńskich.

7. Współudział z Władzami Uczelni i Wydziałów w organizowaniu uroczystości odnowienia immatrykulacji i innych uroczystości uczelnianych.

8. Wymianę doświadczeń zawodowych pomiędzy Uczelnią i SW AGH a samorządami lokalnymi wraz z umiejscowionymi na ich terenie przedsiębiorstwami oraz pomiędzy poszczególnymi działami przemysłu.

9. Organizowanie Klubów Działaczy Gospodarczych różnych branż i różnego szczebla, złożonych
z Wychowanków i Sympatyków AGH.

10. Popularyzowanie naukowych, naukowo-technicznych i gospodarczych osiągnięć Wychowanków AGH.

11. Stymulowanie działań prowadzących do uzyskiwania przez Wychowanków Uczelni stopni naukowych.

12. Tworzenie zespołów i komisji problemowych do realizacji określonych celów statutowych.

13. Prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej.

14. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania.

15. Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności naukowo-technicznej i gospodarczej.

16. Stymulowanie i wspieranie badań nad adaptacją Wychowanków Uczelni w gospodarce narodowej oraz badań dotyczących potrzeb gospodarki w zakresie profili kształcenia specjalistów w AGH.

17. Współpracę z organizacjami samorządowymi studentów.

18. Inicjowanie i współuczestniczenie w realizacji nowych oraz renowacji istniejących pomników, tablic pamiątkowych i grobowców osób zasłużonych dla Uczelni, nauki, gospodarki i kultury.

19. Prowadzenie akcji zapomóg dla członków Stowarzyszenia znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej oraz dla wdów i sierot po członkach Stowarzyszenia.

20. Organizowanie konkursów i fundowanie nagród.

21. Współpracę z organizacjami Polonijnymi (Wspólnoty Polskiej) w zakresie realizacji określonych celów statutowych oraz niesienia pomocy studiującej w AGH młodzieży Polonijnej.

22. Nadawanie godności „Członka Honorowego Stowarzyszenia”, odznaki „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”, wyróżnianie nagrodami pieniężnymi, stypendiami, dyplomami, medalami
i innymi formami.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

1. Stowarzyszenie zrzesza członków:

a) zwyczajnych,

b) honorowych,

c) wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może być każdy absolwent studiów inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich AGH w Krakowie.

3. Członkiem, zwyczajnym może być też osoba, będąca absolwentem innej uczelni, z co najmniej

5-letnim stażem pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

4. W szczególnych przypadkach nie objętych punktami 2 i 3 decyzję o przyjęciu w poczet zwyczajnych członków Stowarzyszenia podejmuje Prezydium Zarządu Głównego.

5. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy Zarząd Koła , na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

6. Godność Członka Honorowego nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Głównego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, dla rozwoju przemysłu oraz nauki.

7. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia Stowarzyszenia zadeklarowała stałą składkę członkowską.

8. Członków wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego.

§9

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

b) czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia,

c) posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia,

d) otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia,

e) zwracania się w sprawach osobistych do Władz Stowarzyszenia,

f) występowanie do Władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia,

g) uczestniczenia w działalności naukowo – technicznej i gospodarczej organizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia,

h) uczestniczenia w zjazdach koleżeńskich i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

i) uczestniczenia w jubileuszach Uczelni i jej Wydziałów organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie,

j) korzystania z funduszu akcji zapomóg i innych form pomocy koleżeńskiej,

k) odwoływania się w sprawach członkowskich i od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego do Władz Stowarzyszenia, w tym także do Zjazdu Krajowego.

l) przynależności do dowolnie wybranego Koła.

2. Członek honorowy posiada ponadto prawo udziału w Zjazdach Krajowych z głosem doradczym oraz zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

3. Nazwiska zmarłych członków honorowych umieszczane są na Tablicy Członków Honorowych SW AGH.

4. Członkowie wspierający mają prawo do:

a) korzystania z doświadczeń Stowarzyszenia,

b) zgłaszania propozycji dotyczących kierunków działania Stowarzyszenia,

c) uczestniczenia osobiście lub desygnując przedstawiciela w uroczystościach, zjazdach, sympozjach
i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie i jego Koła (jednostki organizacyjne).

§10

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

1. Przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.

2. Przestrzeganie norm współżycia koleżeńskiego, społecznego i etycznego.

3. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i branie czynnego udziału w jego pracach.

4. Regularne opłacanie składek członkowskich, z uwzględnieniem postanowień §9, p. 2 niniejszego Statutu.

5. Dbanie o dobre imię Uczelni.

§11

1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje z powodu:

a) śmierci,

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Koła, lub w przypadku jego braku Prezydium Zarządu Głównego,

c) zalegania 2 lata z opłacaniem składek członkowskich i nieuregulowania ich pomimo pisemnego upomnienia,

d) prawomocnego wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, bądź pozbawienia praw obywatelskich (publicznych) wyrokiem sądu powszechnego,

e) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Koła, lub Prezydium Zarządu Głównego spowodowaną postępowaniem sprzecznym ze Statutem.

2. Członkostwo wspierające ustaje w razie:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Prezydium Zarządu Głównego,

b) nie wywiązywania się z przyjętych zobowiązań,

c) utraty osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ IV
Władze Naczelne Stowarzyszenia

§12

1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

a) Zjazd Krajowy zwyczajny (Sprawozdawczo-Wyborczy) lub nadzwyczajny,

b) Zarząd Główny,

c) Główna Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata i kończy się z chwilą udzielenia im przez Zjazd Krajowy absolutorium, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Władze Stowarzyszenia wszystkich szczebli mają prawo kooptacji w trakcie kadencji nowych członków w miejsce ustępujących, do 1/3 liczby wybranych.

§13

1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Kadencja delegatów wybranych na Zjazd Krajowy Zwyczajny (Sprawozdawczo-Wyborczy) trwa 4 lata i kończy się z chwilą zarządzenia wyborów delegatów na kolejny Zjazd Krajowy Zwyczajny (Sprawozdawczo-Wyborczy).

3. Zjazd Krajowy Zwyczajny (Sprawozdawczo-Wyborczy) zwoływany jest przez Zarząd Główny nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie kadencji.

3a. Uchwałę w sprawie zwołania Zjazdu Krajowego Zwyczajnego, określającą planowany termin Zjazdu i kalendarz wyboru delegatów, podejmuje Zarząd Główny nie później niż 4 miesiące przed planowanym terminem Zjazdu.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia delegatów nie później niż 14 dni przed terminem Zjazdu.

5. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany na mocy uchwały Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, bądź na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia lub 50% Kół, w ciągu 60 dni od wpłynięcia wniosku do Zarządu Głównego.

6. Wniosek z zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego powinien być złożony Zarządowi Głównemu na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.

7. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy obraduje przede wszystkim nad sprawami dla których został zwołany. W uchwalonym porządku obrad można jednak umieścić inne ważne bieżące zagadnienia, wymagające decyzji Zjazdu.

8. Zjazd Krajowy zwołany w pierwszym terminie jest prawomocny przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów, a zwołany w drugim terminie jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych delegatów.

9. Uchwały Zjazdu Krajowego są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

10. Dyskusje i głosowania w sprawach należących do kompetencji Zjazdu Krajowego, w tym także zmiany Statutu, mogą odbywać się przy wykorzystaniu współczesnych środków łączności (Internet, poczta, telefon, fax. itp.), bez konieczności zwoływania posiedzenia Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego. Głosowania przeprowadzane drogą korespondencyjną mogą być tajne lub imienne.

11. Przebieg Zjazdu Krajowego i Walnych Zebrań Członków, sposób głosowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad, uchwalony przez delegatów lub zebranych.

12. Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Krajowego należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b) wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego (z zastrzeżeniem §16, p. 3), któremu tradycyjnie przysługuje tytuł: Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH, a następnie pozostałych członków Zarządu Głównego,

c) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,

d) wybór Sądu Koleżeńskiego,

e) nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego SW AGH,

f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

g) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

h) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

i) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,

j) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie uregulowanych statutem, uznanych przez Zjazd za wymagające jego decyzji.

13. Za wybitne, wieloletnie osiągnięcia w kierowaniu działalnością Stowarzyszenia Zjazd Krajowy może nadać swemu członkowi godność Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia.

§14

W Zjeździe Krajowym udział biorą:

1. z głosem stanowiącym:

a) delegaci

2. z głosem doradczym:

a) członkowie Władz Naczelnych Stowarzyszenia,

b) członkowie honorowi Stowarzyszenia,

c) zaproszeni goście,

d) członkowie wspierający lub ich przedstawiciele,

e) przewodniczący stałych komisji i zespołów Zarządu Głównego,

f) przewodniczący doraźnych zespołów i komisji Zarządu Głównego,

g) przewodniczący zespołów powołanych przez Prezydium Zarządu Głównego, jeżeli nie są delegatami na Zjazd Krajowy.

§14 a

Wyboru delegatów na Zjazd Krajowy Zwyczajny (Sprawozdawczo-Wyborczy) dokonuje się na następujących zasadach:

1. Każdemu Kołu SW AGH przysługuje prawo wyboru 1 delegata, niezależnie od liczby członków.

2. Każde Koło SW AGH ma prawo wybrać dodatkowo delegatów w zależności od liczby członków, w liczbie:

a) 1 delegat na każdych 15 członków,

b) nie większej jednak niż 50 (delegatów).

3. Wyboru delegatów w Kołach należy przeprowadzić na Walnych Zebraniach Członków kół w terminie określonym w uchwale Zarządu Głównego o zwołaniu Zjazdu Krajowego Zwyczajnego, nie później jednak niż 6 tygodni przed terminem Zjazdu.

4. Na zebraniu Koła czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Koła, natomiast bierne każdemu członkowi Stowarzyszenia.

5. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru delegatów (nie później jednak niż 4 tygodnie przed terminem Zjazdu) należy przekazać do Zarządu Głównego informację o dokonanym wyborze podając:

a) nazwę Koła,

b) liczbę członków czynnych w dniu wyborów,

c) liczbę wybranych delegatów (nie może być większa niż przewiduje to §14a, p. 2 Statutu),

d) wykaz wybranych delegatów zawierający: imię i nazwisko, oraz adres do korespondencji każdego delegata.

§15

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego i 20 do 40 członków.

2. Zarząd Główny wybiera ze swego grona:

a) wiceprzewodniczących,

b) sekretarza i jego zastępcę,

c) skarbnika i jego zastępcę,

d) członków prezydium, którzy łącznie z przewodniczącym stanowią Prezydium Zarządu Głównego.

3. Liczbę wiceprzewodniczących i członków prezydium, na wniosek Przewodniczącego, ustala każdorazowo nowo wybrany Zarząd Główny.

4. Pierwszeństwo zgłaszania kandydatów na członków Prezydium przysługuje Przewodniczącemu.

5. Zebrania Zarządu Głównego powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Zebrania zwoływane są przez Prezydium Zarządu Głównego.

6. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub Regulaminy wewnętrzne stanowią inaczej.

§16

Zarząd Główny:

1. Kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami Krajowymi i realizuje cele statutowe.

2. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

3. W przypadku powstania w trakcie kadencji vacatu na funkcji przewodniczącego, wybiera przewodniczącego SW AGH na okres do końca swojej kadencji,

4. Powołuje i rozwiązuje komisje i zespoły problemowe stałe lub doraźne i rozlicza ich działalność.

5. Na wniosek zainteresowanych członków i/lub kół powołuje i rozwiązuje oddziały i/lub inne jednostki organizacyjne, określając ich strukturę i zasady działania.

6. Rozwiązuje, na wniosek Prezydium, koła nie przejawiające działalności.

7. Uchwala co roku plan działania i budżet Stowarzyszenia i zatwierdza sprawozdania z ich wykonania.

8. Ustala wytyczne dla działalności prezydium i kół.

9. Uchwala regulaminy wewnętrzne.

10. Zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

11. Podejmuje uchwały o zwołaniu Zjazdów Krajowych: Zwyczajnego (Sprawozdawczo-Wyborczego) lub Nadzwyczajnego.

12. Ustala klucz wyborczy delegatów na Zjazd Krajowy Zwyczajny.

13. Występuje z wnioskami do Zjazdu Krajowego o nadanie godności Członka Honorowego i Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia.

14. Nadaje odznakę „Zasłużony dla SW AGH” na wniosek Prezydium lub z własnej inicjatywy.

15. Uchwala formy współpracy z bratnimi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

16. Uchwala wysokość składki członkowskiej i wpisowego na dany rok kalendarzowy.

17. Wyraża zgodę na podejmowanie przez Stowarzyszenie i jego jednostki organizacyjne działalności gospodarczej.

18. Określa wytyczne dla działalności gospodarczej Stowarzyszenia i kontroli nad tą działalnością.

19. Wyraża zgodę na uzyskanie osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne (koła) Stowarzyszenia.

20. Określa kompetencje Prezydium Zarządu Głównego.

§17

1. Prezydium Zarządu Głównego odbywa swe posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Uchwały prezydium Zarządu Głównego są ważne przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.

3. Na posiedzenia Prezydium zapraszany jest Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

4. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Główny programem i budżetem, realizuje uchwały i wytyczne Zjazdu Krajowego – w ramach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego, oraz uchwały Zarządu Głównego.

5. W szczególności do obowiązków i kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:

a) nadzór nad działalnością kół,

b) powoływanie kół i wnioskowanie do Zarządu Głównego o ich rozwiązanie,

c) przyjmowanie członków zwyczajnych w przypadkach nadzwyczajnych (zgodnie z §8, p. 4 Statutu) lub braku koła,

d) przyjmowanie członków wspierających,

e) powoływanie własnych zespołów do przygotowania i rozwiązania określonych problemów,

f) nadzorowanie działalności sekretariatu Stowarzyszenia,

g) przygotowywanie materiałów informacyjnych o działalności Stowarzyszenia oraz zapewnienie ich edycji i kolportażu,

h) realizacja planu wydawniczego oraz programu propagowania działalności Stowarzyszenia,

i) nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia i jego kół,

j) współpraca z członkami wspierającymi,

k) wnioskowanie do Zarządu Głównego w sprawie nadania wyróżnień honorowych,

l) wyróżnianie odznaką Stowarzyszenia, dyplomami, nagrodami, pucharami i innymi dowodami uznania za działalność w Stowarzyszeniu,

m) zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego i przygotowywanie na nie materiałów.

§18

1. Główna Komisja Rewizyjna (w skrócie GKR) jest naczelną władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5–7 członków wybranych przez Zjazd Krajowy, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Członkostwa w GKR nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Głównym i Sądzie Koleżeńskim.

3. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy GKR określają Statut i regulamin uchwalony przez Komisję (GKR).

4. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola, co najmniej raz w roku, działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

b) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

c) składanie na Zjeździe Krajowym sprawozdania ze swojej działalności,

d) stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych niższego szczebla,

f) uchwalanie regulaminu działania GKR i komisji rewizyjnych niższego szczebla.

5. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej jest uprawniony do brania udziału w zebraniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.

6. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Prezydium o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego, a do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego.

7. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, za wyjątkiem uchwały o wystąpienie w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego, która wymaga obecności 2/3 składu osobowego oraz 2/3 głosów za zwołaniem Zjazdu, oddanych w głosowaniu tajnym.

8. GKR ma prawo zwracania się do członków władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli o złożenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

9. Główna Komisja Rewizyjna nie podlega zarządowi w zakresie wykonywanej przez nią kontroli określonej w statucie oraz ustawach.

§18 a

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej:

a) nie może być równocześnie członkiem Zarządu, ani też nie może pozostawać z członkiem zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,

c) nie otrzymuje za pełnienie swojej funkcji żadnego wynagrodzenia

§19

1. Sąd Koleżeński (w skrócie SK) jest władzą naczelną Stowarzyszenia wybraną przez Zjazd Krajowy w składzie 5–7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkostwa w SK nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Głównym i GKR.

2. SK powołany jest do rozpatrywania spraw spornych i honorowych między członkami Stowarzyszenia oraz działań członków sprzecznych z celami i Statutem Stowarzyszenia.

3. Zakres działania i tryb postępowania SK określają uchwały Zjazdu Krajowego, Statut oraz Regulamin uchwalony przez SK.

4. Uchwały SK zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

5. Sąd Koleżeński stosuje następujący rodzaj kar: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członkowskich i wykluczenie ze Stowarzyszenia.

6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykonuje Zarząd Główny.

7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego mogą być zaskarżane do Zjazdu Krajowego.

ROZDZIAŁ V
Koła Stowarzyszenia

§20

1. Zasadniczą jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest koło.

2. Koła mogą być tworzone w kraju i poza jego granicami, jeśli pozwalają na to przepisy danego kraju.

3. Koła mogą być: terenowe, zakładowe, międzyzakładowe i branżowe.

4. Prezydium Zarządu Głównego powołuje Koła Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej

5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, deklarujących chęć wstąpienia do SW AGH i utworzenia koła.

5. Władzami Koła są:

a) Walne Zebranie Członków Koła,

b) Zarząd Koła,

c) Komisja Rewizyjna Koła.

6. Kadencja władz koła trwa 4 lata.

7. Koła mogą występować do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o nadanie Imienia.

8. Za zgodą Zarządu Głównego duże Koła mogą uzyskać osobowość prawną na własny wniosek złożony do Sądu Rejestrowego właściwego dla miejsca siedziby koła.

9. Koło posiadające osobowość prawną może, prowadzić działalność gospodarczą z uwzględnieniem postanowień §5, ust. 4 niniejszego Statutu. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej koła w całości muszą przeznaczyć na swoją działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.

§21

1. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:

a) z własnej inicjatywy przynajmniej raz w roku,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

c) na wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków koła.

2. W przypadku gdy Walne Zebranie Członków Koła jest zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym, powinno być zwołane nie później niż w ciągu 6 miesięcy od upływu kadencji, a członkowie o jego terminie, miejscu i porządku obrad powinni być powiadomieni z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział:

a) z głosem decydującym wszyscy członkowie koła,

b) z głosem doradczym: zaproszeni goście, członkowie wspierający i honorowi, oraz władz Stowarzyszenia, nie będący członkami danego koła.

4. Walne Zebranie koła zwołane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy liczby członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków koła.

5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na sali obrad członków koła.

6. Członkowie Koła wybierają ze swego grona podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:

a) Przewodniczącego Zarządu Koła, któremu zgodnie z tradycją przysługuje tytuł Rzecznik Koła, a następnie pozostałych członków Zarządu, w liczbie ustalonej przez zebranych. Zarząd Koła na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona skarbnika i ewentualnie wiceprzewodniczącego, sekretarza itp.,

b) 3–5 członków Komisji Rewizyjnej Koła, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego,

c) delegatów na Zjazd Krajowy, zgodnie z par. 14a statutu.

7. Ponadto do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

a) przyjmowanie i rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,

b) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

c) uchwalanie rocznych planów pracy oraz rocznych budżetów koła,

d) podejmowanie decyzji w sprawie wystąpienie przez koło o uzyskanie osobowości prawnej,

e) podejmowanie decyzji o podjęciu przez koło działalności gospodarczej (dotyczy koła posiadającego osobowość prawną),

f) podejmowanie uchwał oraz przyjmowanie wniosków w celu przedłożenia Zjazdowi Krajowemu lub Zarządowi Głównemu.

8. Pracą małych Kół może kierować tylko Przewodniczący (Rzecznik).

9. Zarząd Koła:

a) kieruje pracami koła i reprezentuje je na zewnątrz,

b) uchwala regulaminy wewnętrzne,

c) przyjmuje członków zwyczajnych koła,

d) współpracuje z członkami wspierającymi,

e) wnioskuje do Zarządu Głównego w sprawie nadania wyróżnień honorowych,

f) zwołuje Walne Zebrania Członków Koła i przygotowuje na nie sprawozdania ze swojej działalności i realizacji planu pracy.

10. Komisja Rewizyjna Koła:

a) kontroluje, co najmniej raz w roku, działalność Koła ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

b) zgłasza na posiedzeniach Zarządu wnioski dotyczące działalności Koła,

c) składa na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium,

d) w uzasadnionych przypadkach występuje do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków Koła

11. Szczegółową organizację i zakres działania kół określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny, a w przypadku Komisji Rewizyjnych – regulamin uchwalony przez GKR.

ROZDZIAŁVI
Majątek, fundusze i rachunkowość Stowarzyszenia

§22

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a) nieruchomości,

b) ruchomości,

c) fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) wpisowe i składki członkowskie,

b) dotacje, subwencje, darowizny i zapisy pochodzące od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych,

c) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,

d) dochody z udziału w fundacjach i spółkach,

e) dochody z organizacji konferencji naukowo-technicznych,

f) dochody z wydawnictw,

g) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§22 a

Stowarzyszenie poza działalnością odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dz. U. 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej i wszelkie inne uzyskane fundusze Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

§22 b

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

§23

1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczość określa Zarząd Główny.

2. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podpisują łącznie 2 osoby, tj. przewodniczący lub wiceprzewodniczący i skarbnik lub zastępca skarbnika Zarządu Głównego.

3. Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz, a w sprawach finansowych jeszcze skarbnik lub ich zastępcy.

ROZDZIAŁVII
Zmiany statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia i inne postanowienia

§24

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu Krajowego podjętej większością 2/3 głosów delegatów obecnych na sali obrad, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zjazdu Krajowego podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania i pod warunkiem, że punkt „rozwiązanie Stowarzyszenia” znajdował się w porządku obrad przyjętym przez Zarząd Główny w uchwale zwołującej Zjazd Krajowy.

3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Zjazd Krajowy powołuje Komisję Likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.