STACJONARNE ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SW AGH

17 czerwca 2021 roku odbyło się długo oczekiwane stacjonarne zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków  AGH.

Porządek zebrania zawierał:

 1. Przywitanie uczestników, zatwierdzenie porządku dziennego.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG w dn. 7.04.2021.
 3. Wystąpienie Prorektora AGH  prof. Tadeusza Telejko.
 4. Informacja Przewodniczącego SW AGH  o zrealizowanej bieżącej działalności SW
  • Stan prac nad nowym statutem.
  • Stan przygotowań do IX Krajowego Zjazdu SW AGH
 5. Informacja o wynikach głosowania Zjazdu Krajowego nad Rocznym sprawozdaniem za rok 2020.
 6. Informacja o wynikach głosowania nad opinią Zarządu Głównego w sprawie nadania godności „Honorowy Członek SW” i zasłużeni dla SW.
 7. Przyjęcie uchwały o terminie IX Krajowego Zjazdu SW i harmonogramie przygotowań.
 8. Przyjęcie  sprawozdania  ZG z działalności SW w kadencji 2016-2021.
 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu  „Akcja Zapomóg”.
 10. Informacja o pracy redakcji Vivat Akademia.
 11. Informacja o przygotowaniach do uroczystości Złoty Indeks w roku 2021.
 12. Koncepcja pracy Stowarzyszenia w nowej kadencji w świetle  zmian w uczelni.
 13. Kandydatury  na  IX Krajowy Zjazd Wyborczy SW AGH (prezydium Zjazdu, Komisje, kandydatury do władz SW).
 14. Informacje o najbliższych działaniach w SW AGH:
  • Promocja książki „CZYTELNIO POLSKA CZEŚĆ CI CZEŚĆ” (M. Bernacka, P. Czaja) – 2.07.2021  g. 12.00
  • – Jesienna  wyprawa SW AGH do Włoch „Echo włoskiej Apuli”
 15. Wolne wnioski.

W posiedzeniu uczestniczyło 24 członków Zarządu oraz goście: Prorektor ds. Ogólnych a także przewodniczący i członek Komisji Rewizyjnej. Zebranie prowadził przewodniczący SW AGH prof. Piotr Czaja

Przebieg posiedzenia:

 1. Po zatwierdzeniu programu posiedzenia, przyjęto bez uwag protokół z posiedzenia w dn. 07.04.2020. Na wstępie uczczono minutą ciszy członków stowarzyszenia, którzy odeszli w ostatnim czasie.
 2. Prorektor ds. ogólnych prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko zapewnił o ciągłości współpracy między władzami AGH i SW AGH. W najbliższym czasie zostaną określone formalnie warunki współpracy.
 3. Po prezentacji aktualnego stanu prac nad statutem, wobec wezwania Sądu Rejestrowego do kosmetycznej zmiany dotyczącej dat, przewodniczący poinformował o ponownym przesłaniu statutu z poprawkami.
 4. Ustalono nowy termin IX Krajowego Zjazdu SW AGH na 5 listopada bieżącego roku jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Przedstawiono na dzień zebrania liczbę zgłoszonych dotychczas delegatów na Zjazd w liczbie 81 osób z Kół Terenowych. 
 5. Przedstawiono wyniki głosowania nad rocznymi sprawozdaniami za 2020 rok . W głosowaniu wzięło udział 103 delegatów –jednogłośnie przyjęto sprawozdania: Finansowe i merytoryczne.
 6. Przedstawiono wyniki głosowania nad opinią ZG w sprawie nadania „Godności Członka Honorowego” dla trzech członków SW ( kol. Czesławy Ropy, kol. Bolesława Herudzińskiego, kol. Mirosława Handke) oraz wyróżnieniem „ Zasłużony dla SW AGH ( kol. Francisco Roberto Figureoa Silva). W wyniku głosowania wszystkie kandydatury uzyskały aprobatę Zarządu.
 7. Przewodniczący przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności SW AGH za kadencję 2016-2021, pokrótce omawiając ważniejsze punkty. Wszyscy członkowie ZG otrzymali wcześniej projekt sprawozdania z prośbą o jego uzupełnianie . Tylko w jednym przypadku Rzecznik jednego z Kół poprosił o uzupełnienie opisu działalności jego Koła. Ostatecznie sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie.
 8. Przewodniczący Głównej Komisji rewizyjnej zgłosił na zebraniu, o uzupełnienie w sprawozdaniu, jakie wnioski z VIII Krajowego Zjazdu zostały zrealizowane w bieżącej kadencji.
 9. Przewodniczący SW AGH pod nieobecność przewodniczącego Akcji Zapomóg pokrótce przedstawił przygotowane przez Zespół ds. AZ sprawozdanie z działalności AZ za lata 2016-2021.
 10. Przewodniczący poinformował o stanie przygotowań do nowego, 24 numeru Vivat Akademia, który ukaże się na przełomie czerwca-lipca. Redaktor naczelny Vivat Akademia poinformował o trwającej procedurze przetargowej na wydanie kolejnych czterech numerów periodyku, na co otrzymał zgodę JM Rektora. 
 11. Przedstawiono zebranym harmonogram uroczystości „Złoty Indeks” w 2021. Wszystkie trzy wrześniowe terminy zostały ustalone z JM Rektorem i dotyczyć będą dwóch roczników immatrykulowanych w latach 1970/1971 oraz 1971/1972.
 12. Podstawową zmianą w nadchodzącej kadencji będzie zmiana liczebności Zarządu Głównego oraz powstanie nowego organu czyli Rady SW, w skład której będą wchodziły Komisje Problemowe przy ZG.
 13. Przewodniczący SW poprosił o wskazanie kandydatur do władz SW oraz zachęcił zebranych do dalszej działalności na rzecz SW. Rozdano deklaracje zgłoszenia kandydowania do władz SW.
 14. Współautor książki- Prof. Piotr Czaja poinformował o mającej się odbyć promocji książki „ CZYTELNIO POLSKA CZEŚĆ CI CZEŚĆ”, której data została ustalona na 2 lipca na godz. 12.00. Na to wydarzenie wszyscy zebrani otrzymali zaproszenie.
 15. Na październik tego roku została zaplanowana kolejna wyprawa SW AGH, tym razem do Włoch. Przewodniczący poinformował o liczbie już zgłoszonych osób i możliwości dalszych zapisów.

Na pożegnanie prof. Piotr Czaja złożył wszystkim zebranym życzenia miłych i spokojnych wakacji.