Regionalne Koło SW w SANDOMIERZU

Apel do wszystkich Wychowanków AGH mieszkających lub pracujących w regionie Sandomierskim!
Szanowni Wychowankowie prześwietnej AGH!
Zamierzamy założyć w Sandomierzu Regionalne Koło Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
Wszystkich mieszkających lub pracujących w tym regionie i widzących potrzebę utworzenia i przynależenia do silnej wspólnoty ludzi AGH prosimy o kontakt na jeden z adresów mailowych:

andysan0248@gmail.com,
czajap@ah.edu.pl,
imazur@maxam.net

O co chodzi? Przeczytajcie poniższe teksy!

Zapraszam
Prof. Piotr Czaja
Przewodniczący SW AGH

Pierwszy krok na drodze do powstania Koła Regionalnego SW AGH w Sandomierzu

2 września 2020 roku odbyło się w Sandomierzu Spotkanie prof. Piotra Czai – Przewodniczącego SW AGH z kierownictwem grupy PBI – czołowego pracodawcy w tym regionie – oraz przedstawicielami władz lokalnych Sandomierza.

W pierwszej części spotkaniu uczestniczyli:

 • Longin Bokwa – Prezes Zarządu Grup PBI,
 • Przemysław Bokwa – wiceprezes Zarządu Grupy PBI,
 • Andrzej Dziura – Członek Zarządu Głównego SW AGH,
 • Iwona Mazur – Dyrektor ds. Sprzedaży firmy Maxam,
 • pracownicy kadry inżynierskiej Grzegorz Mazur i Jarosław Wrona.

W trakcie spotkania zaprezentowano aktualny stan Stowarzyszenia Wychowanków AGH oraz omówiono koncepcję utworzenia i funkcjonowania koła regionalnego w Sandomierzy bazującego na wychowankach AGH pracujących w grupie PBI oraz Hucie Szkła Okiennego w Sandomierzu.

W regionie znajdują się też inne zakłady zatrudniające inżynierów z dyplomami AGH jak Cementownia Ożarów należąca do światowego koncernu CRH czy inn zakłady.

W drugiej części spotkania do uczestników dołączyli:

 • Marcin Marzec – Burmistrz miasta Sandomierz,
 • Wojciech Dumin – dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury.

Tematem tej części rozmowy była Podziemna Trasa Turystyczna im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu. Trasa jest wizytówka miasta, a przez zasługi prof. Strzeleckiego przynosi również rozgłos naszej uczelni. Trasa wymaga obecnie dostosowania do poziomu odpowiadającego współczesnym wymaganiom turystów. Stowarzyszenie Wychowanków AGH zamierza włączyć się w program rewitalizacji sandomierskiej podziemnej trasy turystycznej pełniąc rolę naukowego konsultanta. Założenia i ogólne przesłanie funkcjonującego koła w Sandomierzu prezentuje załączony dokument.

Uczestnicy spotkania od prawej: prof. P. Czaja, Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza, Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury, Iwona Mazur – Dyrektor ds. sprzedaży Maxam, Grzegorz Mazur – pracownik PBI
Pozostali uczestnicy spotkania od prawej: Andrzej Dziura – Członek Zarządu Głównego SW AGH, Longin Bokwa – prezes Grupy PBI
Część uczestników spotkania przed restauracją i centrum Kultury „Widnokrąg” w Sandomierzu

Regionalne (Międzyzakładowe) Stowarzyszenia Wychowanków AGH w Sandomierzu

Preambuła

Wyżyna Sandomierska – jako jeden z najstarszych regionów Polski z historią człowieka udokumentowaną od okresu neolitu jest obecnie przedmiotem wielowątkowych badań naukowych oraz bardzo aktywnym ośrodkiem przemysłu i turystyki. Ślady neolitycznej działalności górniczej (Krzemionki Opatowskie) oraz hutniczej (Dymarki Świętokrzyskie) stały się między innymi wątkami ożywionej współpracy tego regionu z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Ze względu na zdywersyfikowane kierunki rozwoju przemysłowego region ten stał się bogatym zapleczem młodzieży studiującej w krakowskiej AGH. Podobnie po studiach pracę znajdowali tu specjaliści wszystkich kierunków kształcenia w AGH. Najliczniejszymi grupami byli górnicy, hutnicy ceramicy, specjaliści od historii techniki, zarządzania, inżynierii materiałowej i wielu innych. W najnowszej historii Sandomierz zawdzięcza naukowcom krakowskiej AGH miedzy innymi realizację programu ratowania bezcennych obiektów historycznych zagrożonych destabilizacją podłoża budowlanego, wykorzystujących technologie górniczego budownictwa podziemnego.

Przemysłowy powojenny Sandomierz zasłynął między innymi jako stolica Centralnego Okręgu Przemysłowego, jako siedziba Budowy Gazociągu Centralnego, a także miasto w którym funkcjonowała filia AGH gdzie prowadzone były przez Wydział Ceramiczny studia zaoczne kształcące głównie specjalistów dla przemysłu szklarskiego. W najnowszej historii Sandomierz stał się siedzibą i centrum niezwykłej aktywności górniczo-budowlanej grupy PBI, wywodzącej się z przedsiębiorstwa Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu i zarządzanej głownie przez Absolwentów AGH.

Te i wiele innych wątków oraz niezwykła aktywność w tym regionie inżynierów z dyplomami krakowskiej AGH jest wystarczającym powodem, aby w tym regionie ustanowić Regionalne (Międzyzakładowe) Koło Stowarzyszenia Wychowanków AGH z siedzibą w Sandomierzu pod patronatem Burmistrza miasta oraz prezesa Grupy PBI.

Założenia podstawowe

1. Cele działania Regionalnego (Międzyzakładowego)
Koła SW AGH

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Wychowanków AGH, podstawowymi i wybranymi celami jego działalności w uczelni i w terenie są:

 1. Skupienie w ramach SW AGH wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie dla utrzymywania i pogłębiania więzi koleżeńskiej, dla popularyzacji i pielęgnowania tradycji uczelni oraz zasad etyki zawodowej.
 2. Realizowanie zasady: być użytecznym dla kraju, regionu, uczelni i jej wychowanków.
 3. Inicjowanie działań i tworzenie warunków do rozwijania koleżeńskiej przyjaźni pomiędzy wychowankami wszystkich wydziałów uczelni oraz realizacji współpracy naukowej, technicznej i gospodarczej pomiędzy wychowankami oraz pomiędzy uczelnią i wychowankami.
 4. Popularyzacja informacji o współczesnym AGH oraz o możliwych kierunkach kształcenia w tej jednej z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce.
 5. Wzbogacanie wiedzy historycznej o uczelni, o branżach dla których kształci specjalistów oraz o karierach absolwentów uczelni i ich zasługach dla nauki, przemysłu i kultury narodowej.
 6. Inicjowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury materialnej oraz na rzecz godnej pamięci o ludziach dla niej zasłużonych.
 7. Nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w regionie dla wymiany doświadczeń i podejmowania realizacji wspólnych projektów.
 8. Nawiązywanie współpracy z szkołami średnimi w regionie, celem przekazywania informacji o AGH oraz podejmowanie wspólnych akcji mających na celu podnoszenie poziomu kształcenia młodego pokolenia.

Szczegółowe zasady funkcjonowania koła Stowarzyszenia Wychowanków AGH reguluje Statut Stowarzyszenia w rozdziale V (§22, §22a, §22b i §23).

Regionalne (międzyzakładowe) koło SW AGH w Sandomierzu miało by również na celu:

 1. Objęcie stałym nadzorem i opieką merytoryczną Podziemnej Trasy Turystycznej im. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu.
 2. Dokumentowanie oraz popularyzację wśród mieszkańców i turystów wiedzy o dokonaniach absolwentów AGH na rzecz rozwoju regionu.

2. Przynależność do koła

 1. Do koła mogą przynależeć, absolwenci wszystkich form kształcenia w AGH (studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia podyplomowe i kursy specjalistyczne) mieszkający lub pracujący w regionie Sandomierskim.
 2. Warunkiem przynależności do koła jest:
  • aktywne członkostwo w stowarzyszeniu Wychowanków AGH (zapisy online na stornie SW),
  • deklaracja przystąpienia do koła regionalnego w Sandomierzu,
  • przestrzeganie zasad zapisanych w Statucie SW AGH,
  • aktywny udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i towarzyskich organizowanych przez koło lub Zarząd Główny SW AGH.

3. Formy działania koła

Wszystkie formy działania koła regionalnego nie mogą być dodatkowym obciążeniem, a jedynie okazją do wspólnego przeżywania czasu pogłębiającego przyjaźń zawartą na studiach i służącego wzajemnemu wspieraniu się w sytuacjach trudnych.

Regionalne Koło SW AGH w Sandomierzu może wykorzystywać następujące formy działania:

 1. regularna współpraca z Zarządem Głównym SW AGH (rzecznik koła będzie członkiem Rady Konsultacyjno-Programowej Stowarzyszenia),
 2. regularne spotkania okolicznościowe wszystkich członków koła (przynajmniej raz w roku celem omówienia dokonań w danym roku),
 3. okolicznościowe spotkania grup specjalistycznych (branżowych) z dowolnym tematem spotkania,
 4. regularna opieka nad podziemną trasą turystyczną im. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu,
 5. spotkania z ciekawymi ludźmi goszczącymi w regionie,
 6. reprezentowanie koła w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych w Sandomierzu i w regionie przez inne instytucje i organizacje jak władze miasta, przedsiębiorstwa, szkoły średnie itp.,
 7. współdziałanie z innymi kołami SW AGH w kraju i za granicą w tym prezentacja osiągnięć przemysłu regionu sandomierskiego innym kołom SW AGH.

4. Administrowanie koła

 1. Siedzibą i miejscem szczególnej aktywności koła może być jedna z instytucji działających w Sandomierzu – zarządzana przez absolwenta AGH (najbardziej odpowiednim było by na przykład Centrum Kulturalne w restauracji „Widnokrąg” i taką też nazwę mogło by mieć koło w Sandomierzu pod warunkiem, że nazwa „Widnokrąg” nie jest zastrzeżona dla innych instytucji.
 2. Koordynację pracy koła winny realizować – na zasadzie pracy społecznej – osoby szczególnie oddane swojej uczelni (AGH), zamieszkałe w tym regionie. Mile widziani będą wychowankowie AGH – emeryci zamieszkujący na tym terenie.

5. Finanse

W Stowarzyszeniu Wychowanków AGH obowiązują następujące zasady działalności finansowej.

 1. Stowarzyszenie Wychowanków AGH jest organizacją non profit i utrzymuje się ze składek członków i darowizn osób fizycznych i prawnych.
 2. Zarząd Główny w Krakowie jest w większości finansowany przez Rektora AGH.
 3. Koła terenowe (zakładowe) organizują swoją działalność z własnych środków lub ze środków pozyskanych od swoich pracodawców.
 4. Koło regionalne (międzyzakładowe) musi wypracować własną formę finansowania.
 5. Zarząd Główny może w niewielkiej skali wspierać działania koła do wysokości 60 proc. wpłaconych przez koło składek członkowskich.
 6. Koło regionalne w Sandomierzu opiekujące się Podziemną Trasą Turystyczną im. prof. Strzeleckiego może na ten cel pozyskać środki od:
  • lokalnych sponsorów, których może promować w materiałach o trasie turystycznej
  • Burmistrza Sandomierza i Sandomierskiego Centrum Kultury,
  • innych źródeł.

Harmonogram działań

L.p. Działanie Data Odpowiedzialny
1. Propagowanie informacji o powstającym kole wśród absolwentów AGH pracujących w regionie. Gromadzenie chętnych do zaangażowania się. Do
30 września 2020
Wszyscy uczestnicy spotkania
2. Nawiązanie kontaktu z Burmistrzem Sandomierza 15 września 2020 P. Czaja – Prezes SW AGH  
3. Powołanie pełnomocnika Zarządu SW AGH do organizacji koła   Andrzej Dziura
4. Opracowanie długofalowego planu działania koła regionalnego   P. Czaja – Prezes SW AGH  
5. Spotkanie założycielskie koła Do końca października 2020 Prezes
Longin Bokwa
6. Rozpoczęcie regularnego działania Od spotkania założycielskiego