Platforma DIALOGU Nauka - Biznes

Dynamiczny postęp technologiczny, globalizacja, problem narastającej „luki” kompetencyjnej kapitału intelektualnego, szybki dostęp do informacji/wiedzy stają się głównymi determinantami nowych trendów ekonomicznych wykorzystujących filozofię kultury otwartych innowacji czy też „sharing economy”. Budowanie kapitału relacji a więc, „sieciowanie” staje się ekonomiczną i społeczną koniecznością, pozwalając na optymalizację procesów biznesowych, kreowanie nowych trendów: społecznych, rozwiązań naukowych czy też technologicznych, itd.

Warunkiem rozwoju gospodarki wiedzy opartej na innowacjach jest współpraca oraz budowanie relacji pomiędzy sektorami: biznesu i nauki przy zaangażowaniu i wsparciu sektora publicznego. Współczesne trendy obserwowane w wysokorozwiniętych państwach wskazują na coraz silniejszy proces powiązań obu w/w środowisk w zakresie tworzenia nowoczesnych gospodarek.

Projekt pozwoli wdrożyć ponadregionalną platformę (zarówno w formie elektronicznej na stronie projektu jak i poprzez zawarte umowy partnerskie) do budowy współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi o ugruntowanej pozycji (w szczególności AGH, Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Fizyki PAN w Warszawie) jak również nowoutworzonego Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (listopad 2015 r.), jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie własnością intelektualną i współpracą z otoczeniem zewnętrznym, optymalizację wspólnych działań (poprzez m.in.: audyt - inwentaryzację najnowszych osiągnięć u partnerów, zdefiniowanie wiodących specjalizacji, konsolidację wspólnej oferty – zbudowanie wartości rynkowej z uwzględnieniem aktywności na rzecz umiędzynarodowienia, wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy wewnątrz konsorcjum, itd.) w celu zwiększenia efektywności współpracy z przemysłem zarówno w kraju oraz z zagranicy.

Opracowanie i implementowanie u partnerów innowacyjnych narzędzi transferu technologii obejmuje identyfikację dziedzin i technologii z potencjałem wdrożeniowym zwiększającym konkurencyjności polskich podmiotów gospodarczych w najbliższych latach, wypracowanie „dobrych praktyk” transferu technologii z nauki do przemysłu w określonych w niniejszym projekcie dziedzinach oraz uruchomienie skutecznych ścieżek bilateralnego porozumienia Nauka (innowacje) – Przemysł (innowacyjny).

Współpraca


Nawiązanie współpracy pomiędzy przemysłem a uczelniami wyższymi, której efektem będą wspólnie realizowane projekty, prace zlecone dla przemysłu, ekspertyzy, itp.

Szczegóły »

Oferta


Przeszukiwanie bazy danych ofert technologicznych, patentów, usług badawczych. Możliwość zgłoszenia oferty na platformie Dialogu.

Szczegóły »

Praktyki, zatrudnienie


System umożliwia poszukiwanie studentów na praktyki oraz staże przemysłowe. Dodatkowo pracodawcy mogą poszukiwać wśród studentów przyszłych pracowników.

Szczegóły »