Dr inż. Tadeusz Bachleda-Curuś

Dr hab. Wacław Burzewski, prof. AGH

Mgr inż. Barbara Czopek

Prof. dr hab. inż. Jan Kuśmierek

  • +48 12 617 24 30

Dr inż. Andrzej Myśko

Dr inż. Grażyna Semyrka

Obszar badawczy: geologia naftowa, petrologia węgla i rozproszonej materii organicznej

Główną dziedziną, którą się zajmuję jest petrologia węgla i rozproszonej materii organicznej w skałach macierzystych. Wyspecjalizowałam się w badaniach mikroskopowych w zakresie kompleksowej oceny jakościowo - ilościowej skały macierzystej (w tym węgli), jej typu genetycznego (analiza grup macerałów) i stopnia przeobrażenia termicznego (pomiar wskaźnika refleksyjności witrynitu). Prowadzone badania pozwoliły na oryginalne rozwiązania potencjału węglowodorowego basenów węglowych, które mogą być genetyczną podstawą dla bilansowania gazonośności formacji węglonośnych.
Za swoje osiągnięcie uważam wyjaśnienie roli i znaczenia rozwoju stylolityzacji w procesie generowania, migracji i akumulacji węglowodorów w obrębie węglanowych formacji roponośnych. Skały węglanowe poddane są wtórnym procesom przeobrażeń diagenetycznych i są złożonym syngenetycznym kompleksem macierzysto-zbiornikowym, w którym stwierdzono powszechne występowanie szwów stylolitowych. Procesy selektywnego rozpuszczania pod ciśnieniem nadkładu, towarzyszą nieodłącznie zjawiskom kompakcji, odwodnienia iłów i wyciskania płynów złożowych z warstw macierzystych do zbiornikowych. Można, więc postawić tezę, że stopień zaawansowania stylolityzacji jest miernikiem intensywności kompakcji i migracji pierwotnej.

Dr inż. Roman Semyrka

Obszar badawczy: geologia naftowa, metodyka poszukiwań, petrofizyka

W ramach pracy dydaktycznej, w ciągu kolejnych lat, prowadził wykłady, ćwiczenia i praktyki przemysłowe na stacjonarnych i zaocznych studiach inżynierskich oraz podyplomowych. Wykłady te, prowadzone były dla różnych kierunków programowych Wydziału: Górnictwo i Geologia, Ekologiczne Źródła Energii, Inżynieria Środowiska i Geofizyka. Przez wiele lat był członkiem, a w latach 1996 – 2000 opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Geologów, Sekcji Złóż Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego. Jest promotorem ponad dwustu pięćdziesięciu prac inżynierskich, magisterskich i podyplomowych.
W trakcie pracy naukowo - badawczej zajmował się głównie zagadnieniami prospekcji naftowej w zakresie: oceny i charakterystyki własności petrofizycznych skał zbiornikowych i uszczelniających, teorii i zastosowania wskaźników geochemicznych w ocenie genezy węglowodorów i procesów ropotwórczych skał macierzystych, analizy litofacjalnej, hydrodynamicznej i paleostrukturalnej basenów naftowych Polski, a także ich oceny w zakresie zasobów prognostycznych i zasobów przemysłowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Interesował się również zagadnieniami wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii i możliwością zagospodarowania nietypowych złóż gazu ziemnego.
Autor i współautor 56 publikacji naukowych, 13 popularno-naukowych, ponad stu opracowań naukowo - badawczych i jednego patentu.
Zorganizował i wyposażył Laboratorium Porozymetrii Rtęciowej, oraz opracował metodologię interpretacji wyników pomiarów badawczych.

Dr inż. Kazimierz Słupczyński

Dr hab. inż. Wojciech Strzetelski, prof. AGH

mgr. inż. Ewa Zubel