Katedra Surowców Energetycznych oferuje możliwość podjęcia stacjonarnych studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich, a także poszerzania wiedzy dzięki działalności Studenckich Kół Naukowych "KIWON" i "GRZAŁA", których działalność obejmuje zakres geologii naftowej, jak i odnawialnych źródeł energii.

Miło nam poinformować, że kierunek „Ekologiczne Źródła Energii” uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz „Laur Innowacji” przyznawany za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materiałowej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek Górnictwo i Geologia zakłada kształcenie studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy teoretycznej i umiejętnościach praktycznych. Kierunek ten ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym inżynierom, zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Studenci w czasie realizacji studiów zdobywają wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, umożliwiającą im dalszą edukację na wybranych przez nich specjalnościach lub wygodny start w karierze zawodowej. Więcej informacji na temat kierunku.
Kierunek Inżynieria Środowiska zakłada kształcenie studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy teoretycznej i umiejętnościach praktycznych. Wraz z utrzymującą się presją na środowisko naturalne, zarówno kraju jak i zagranicą, systematycznie narasta potrzeba kształcenia nowych kadr absolwentów w zakresie kierunku Inżynieria środowiska. Ta dziedzina nauk technicznych zajmuje się między innymi, przedsięwzięciami inżynierskimi dążącymi do zachowania dobrego stanu środowiska naturalnego i wykorzystywania go w sposób zrównoważony, w celu zachowania jego możliwości naturalnego samooczyszczania. Natomiast w przypadku środowiska zdegradowanego, Inżynieria środowiska zajmuje się przedsięwzięciami zmierzającymi do jego rekultywacji i rewitalizacji. Więcej informacji na temat kierunku.
Zgodnie ze strategią rozwoju AGH, jednym z najważniejszych zadań Uczelni w zakresie kształcenia jest poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki. Kierunek Ekologiczne Źródła Energii oferuje zajęcia prowadzone w nowoczesnym laboratorium OZE w Miękini, przez co studenci będą mogli otrzymać wysokie kwalifikacje zawodowe. Wraz z koniecznością ciągłego rozwoju ekologicznych źródeł energii i zwiększenia ich udziału w całkowitym bilansie energetycznym zarówno kraju jak i Unii Europejskiej, Katedra Surowców Energetycznych wychodzi naprzeciw potrzebie kształcenia studentów właśnie w tym zakresie. Więcej informacji na temat kierunku.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Studenci tej specjalności wprowadzani są w specyficzną dziedzinę geologii naftowej i geofizyki pogłębianą stopniowo zagadnieniami związanymi z analizą basenów sedymentacyjnych, kartografią wgłębną oraz petrofizyką. Na tym tle prezentowane są zagadnienia z geologii i geochemii naftowej, modelowań systemów naftowych w aspekcie warunków generowania i migracji węglowodorów oraz naftowej inżynierii złożowej. Istotne są również powierzchniowe metody badań geochemicznych, zarówno w aspekcie poszukiwawczym, jak i dla monitoringu naftowego. Studenci opanowują zaawansowane programy komputerowe wykorzystywane w przemyśle naftowym. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w krajowych firmach naftowych oraz koncernach zagranicznych (Anglia, Włochy, Francja, Norwegia, USA, Australia), jednostkach naukowo-badawczych, a także w sektorze energetycznym. Po ukończeniu studiów absolwent może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Więcej informacji na temat kierunku.
Absolwenci tej interdyscyplinarnej specjalności są przygotowani do oceny zasobów oraz projektowania lokalizacji, rodzaju, wielkości i innych parametrów inwestycji energetycznych bazujących na źródłach niekonwencjonalnych (energia geotermalna, promieniowanie słoneczne, energia wód, wiatru i biomasy), w zależności od potrzeb potencjalnych użytkowników, w szczególności środowisk lokalnych. Poznają także zasady oceny efektywności ekonomicznej takich inwestycji i ich oddziaływania na środowisko naturalne. Istotnym elementem studiów są praktyki na instalacjach wykorzystujących energię odnawialną. Po ukończeniu studiów absolwent może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Ogólnym celem kształcenia na II stopniu studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia. Zakłada się, ze absolwenci będą znajdować zatrudnienie przede wszystkim w firmach branżowych z zakresu ekologicznych źródeł energii, instytucjach samorządowych i innych, w których wiedza w tym zakresie jest niezbędna. Zapotrzebowanie na absolwentów posiadających wiedzę w zakresie ekologicznych źródeł energii potwierdzone jest listami intencyjnymi z branżowych firm i instytucji. Więcej informacji na temat kierunku.
STUDIA TRZECIEGO STOPNIA
Doktoranci w Katedrze Surowców Energetycznych, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, rozwijają nowoczesne metody badawcze. Doskonalą swoje umiejętności i poszerzają zainteresowania naukowe poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach, warsztatach, stażach naukowych i konferencjach międzynarodowych. Stacjonarne studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w dziedzinie Nauk o Ziemi dyscyplinie Geologia. Więcej informacji na temat studiów doktoranckich.
Doktoranci w Katedrze Surowców Energetycznych, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, rozwijają nowoczesne metody badawcze. Doskonalą swoje umiejętności i poszerzają zainteresowania naukowe poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach, warsztatach, stażach naukowych i konferencjach międzynarodowych. Stacjonarne studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w dziedzinie Nauk o Ziemi dyscyplinie Geofizyka. Więcej informacji na temat studiów doktoranckich.

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE