Mgr inż. Anna Chmielowska

Obszar badawczy: odnawialne źródła energii, energia geotermalna

W pracy badawczej zajmuję się zagadnieniami odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii geotermalnej. Moim głównym celem jest rozpoznanie potencjału energetycznego wybranych struktur geotermalnych zapadliska przedkarpackiego w kontekście efektywnego oraz technologicznie uzasadnionego zagospodarowania energii geotermalnej. Doświadczenie w dziedzinie geotermii zdobywałam m.in. podczas stypendium na Islandii, gdzie pracowałam nad zagadnieniem wspomaganych systemów geotermalnych (EGS). Od 2016 r. jestem także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (PSG).

Mgr inż. Bartłomiej Ciapała

Obszar badawczy: niskotemperaturowe zasoby geotermalne, płytka geotermia, OZE

W pracy badawczej zajmuję się zagadnieniami związanymi z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. Upatruję w nich szansy na zrównoważone i zdywersyfikowane zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego w Polsce, przede wszystkim na poziomie lokalnym. Szczególnie interesują mnie niskotemperaturowe zasoby geotermalne (wykorzystanie bezpośrednie jak i za pomocą pomp ciepła) oraz problematyka niezawodności i efektywności hybrydowych źródeł energii. Udział w projekcie Interreg GeoPLASMA-CE studia zagraniczne: Islandia, 2015/2016

Mgr inż. Adam Cygal

Obszar badawczy: geofizyka, geologia, zintegrowana interpretacja, inwersja symultaniczna

Po ukończeniu studiów podjąłem pracę w Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych Sp. z o.o., gdzie zajmuję się akwizycją, przetwarzaniem i interpretacją danych magnetotellurycznych, grawimetrycznych, geoelektrycznych i sejsmicznych W 2012 podjąłem, studia doktoranckie na Wydziale GGiOŚ z zakresu kompleksowej i zintegrowanej interpretacji danych geofizycznych i geologicznych w dziedzinie: Geofizyka. Obecnie zajmuję się wykorzystaniem symultanicznej inwersji danych geofizycznych do konstrukcji niezależnych modeli prędkości, wykorzystywanych w przetwarzaniu danych sejsmicznych.
 

Mgr inż. Adrianna Góra

Obszar badawczy: geochemia powierzchniowa, emisja metanu i dwutlenku węgla

Z wykształcenia jestem geologiem naftowym. Od 2016 roku jestem doktorantką na Katedrze Surowców Energetycznych. W ramach doktoratu pracuje w Laboratorium Chromatografii Gazowej i Powierzchniowych Metod Geochemicznych. Na co dzień zajmuje się wykorzystaniem metod geochemicznych w ochronie środowiska oraz w poszukiwaniach złóż węglowodorów. Poza pracą aktywnie działam w Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów AGH oraz w Porozumieniu Doktorantów Uczelni Krakowskich.

Mgr inż. Piotr Hadro

Obszar badawczy: modelowania tektoniczne, interpretacja danych sejsmicznych, programowanie python

Zajmuję się interpretacją strukturalną oraz złożową danych sejsmicznych. Biorę udział w projektach badawczych oraz komercyjnych związanych z badaniami sejsmicznymi. Interesuję się także modelowaniami tektonicznymi. W swojej pracy z użyciem oprogramowania Move testuję warianty rozwoju tektonicznego struktur kompresyjnych odzwierciedlających obraz sejsmiczny w rejonie polskich Karpat zewnętrznych. Tworzę również własne skrypty w języku python w celu usprawnienia swojej pracy oraz automatyzacji wypracowanych przeze mnie rozwiązań.

Mgr inż. Aleksandra Kasztelewicz

Obszar badawczy: geologia, odnawialne źródła energii, geotermia

Zajmuje się badaniami związanymi z rozpoznaniem hydrochemicznym skał zbiornikowych w wybranych rejonach Polski. Od 2009 jestem zatrudniona jako młody pracownik naukowy w Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN gdzie biorę aktywny udział w popularyzacji energii odnawialnej (głównie geotermii). W ramach działalności naukowej uczestniczę także we współpracy międzynarodowej oraz w pracach komitetów organizacyjnych konferencji i warsztatów krajowych oraz międzynarodowych, w tym Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego oraz Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej.
 

Mgr inż. Magdalena Krzysztofik

Obszar badawczy: modelowanie systemów naftowych, modelowania parametryczne, geochemia naftowa

Jestem absolwentką kierunku geologia naftowa na WGGiOŚ. Podczas studiów łączyłam swoje zainstersowania naukowe odbywając staże naukowe m.in. w laboratorium geochemii naftowej I środowiskowej, PGNiG oraz w Ministerstwie Środowiska. Obecnie biorę udział w projektach naukowych Blue Gas II finansowanych przez NCBiR. Moja praca w ostatnich dwóch latach związana była z różnorodnymi elementami systemów naftowych, w szczególności systemów karpackich, tj. Karpat fliszowych oraz zapadliska przedkarpackiego. Praca doktorska będzie dotyczyła dynamicznego modelowania systemów naftowych w kontekście rozpoznawania perspektyw poszukiwawczych złóż niekonwencjonalnych.
 

Mgr inż. Bartłomiej Liana

Obszar badawczy: geomechanika, parametry sprężyste, naturalna sieć szczelin, modelowania przestrzenne

W swojej pracy naukowej zajmuję się analizą parametrów sprężystych skał pochodzących z badań laboratoryjnych oraz pomiarów geofizycznych, a także przestrzennymi modelowaniami parametryczno-strukturalnymi. Podstawowymi zagadnieniami badanymi przeze mnie jest podatność skał na szczelinowanie wyrażona parametrem kruchości oraz analiza naturalnej sieci szczelin. Analizy geomechaniczne prowadzę głównie na potrzeby eksploatacji niekonwencjonalnych akumulacji węglowodorów.

Mgr inż. Daniel Malik

Obszar badawczy: pompy ciepła, kotły c.o., niska emisja

Zajmuję się interpretacją strukturalną oraz złożową danych sejsmicznych. Biorę udział w projektach badawczych oraz komercyjnych związanych z badaniami sejsmicznymi. Interesuję się także modelowaniami tektonicznymi. W swojej pracy z użyciem oprogramowania Move testuję warianty rozwoju tektonicznego struktur kompresyjnych odzwierciedlających obraz sejsmiczny w rejonie polskich Karpat zewnętrznych. Tworzę również własne skrypty w języku python w celu usprawnienia swojej pracy oraz automatyzacji wypracowanych przeze mnie rozwiązań.

Mgr inż. Alicja Pstrucha

Obszar badawczy: geologia naftowa, laboratoryjne badania skał,  porozymetria rtęciowa

Zajmuję się analizą przestrzeni porowo-szczelinowej oraz parametrów petrofizycznych skał zbiornikowych, zarówno konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych. W badaniach wykorzystuję szereg metod laboratoryjnych, które pozwalają na kompleksową charakterystykę właściwości filtracyjnych i pojemnościowych skał. W realizowanej przeze minie pracy doktorskiej podejmuję próbę oceny przestrzeni porowej facji heterolitowej osadów miocenu autochtonicznego w obszarze wschodniej część zapadliska przedkarpackiego. Od 2015 roku przeprowadzam pomiary i opracowuję wyniki w Laboratorium Porozymetrii Rtęciowej KSE. Biorę udział w projektach naukowo-badawczych, realizowanych przez KSE we współpracy z instytucjami naukowymi i firmami branży naftowej.
 

Mgr inż. Ewa Pstrucha

Obszar badawczy: geologia naftowa, petrofizyka laboratoryjna, porozymetria rtęciowa

W swojej pracy naukowej podejmuję zagadnienia związane z charakterystyką petrofizyczną, zarówno skał konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych, z wykorzystaniem badań laboratoryjnych. Skupiam się przede wszystkim na analizie przestrzeni porowej analizowanych skał przy pomocy metody porozymetrii rtęciowej. Od kilku lat przeprowadzam pomiary w Laboratorium Porozymetrii Rtęciowej, a zdobyte w pracy laboratoryjnej doświadczenie pozwala mi na udział w projektach naukowo-badawczych, realizowanych przez KSE.
 

Mgr inż. Natalia Radzik

Obszar badawczy: geologia strukturalna, petrofizyka, magnetyczny rezonans jądrowy

Prowadzę badania strukturalne i diagenetyczne karpackich skał fliszowych, ze szczególnym uwzględnieniem dajek klastycznych i drobnych struktur tektonicznych. Staram się także rozwijać swoje umiejętności związane z zastosowaniem magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) do określania właściwości petrofizycznych skał. Zajmowałam się m.in. identyfikacją wstęg deformacyjnych występujących w piaskowcach za pomocą tomografii komputerowej i NMR oraz określeniem ich wpływu na migrację węglowodorów. Posiadam również doświadczenie w analizowaniu innych materiałów porowatych metodą NMR.

Mgr inż. Piotr Strzelecki

Obszar badawczy: geologia strukturalna, mikrotektonika, petrofizyka

Jestem absolwentem geologii naftowej. W pracy badawczej zajmuję się głównie Karpatami zewnętrznymi. Prowadzę badania zarówno terenowe jak i laboratoryjne. Dotyczą one analizy i interpretacji struktur tektonicznych oraz właściwości zbiornikowych skał osadowych. Tradycyjne metody badawcze łącze z metodami GIS oraz analizy obrazu. Pozwala mi szczegółowo przedstawiać efekty procesów geologicznych w postaci jakościowej oraz ilościowej.

Mgr inż. Aleksandra Szulc

Obszar badawczy: oze, inżynieria środowiska, geologia, ochrona powietrza

Zajmuje się problematyką związaną z odnawialnymi źródłami energii, inżynierią środowiska, geologią, efektywnym zarządzaniem energią oraz ochroną powietrza. Wiedzę teoretyczną poparła doświadczeniem zdobytym podczas staży odbywanych w firmach i stowarzyszeniach związanych z branżą OZE. Współorganizatorka oraz uczestniczka liczny krajowych konferencji. Uczestnik projektów naukowo-badwczych, kierownik projektu „Diamentowy Grant” realizowany w ramach środków MNiSW „Badania możliwości ograniczenia niskiej emisji w Uzdrowisku Rabka Zdrój poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii” na lata 2017 – 2021.
 
 

Mgr inż. Eryk Święch

Obszar badawczy: mikrosejsmika, sejsmologia

Podejmowana przeze mnie tematyka badawcza dotyczy sejsmiki pasywnej. Zajmuję się przetwarzaniem danych mikrosejsmicznych oraz analizą anizotropii ośrodka geologicznego. W trakcie studiów doktoranckich odbyłem 6-miesięczny staż w firmie Seismik, w Pradze.

Mgr inż. Magdalena Tyszer

Obszar badawczy: OZE, modelowanie hydrogeochemiczne, procesy membranowe

W pracy badawczej zajmuję się problematyką efektywnego i wielowariantowego wykorzystania odpadowych, schłodzonych wód termalnych. W szczególności interesuje mnie możliwość pozyskania substancji/koncentratów o charakterze balneologicznym w procesach uzdatniania wód termalnych -głównie w procesach membranowych. Uczestniczyłam w projektach: NCBiR (Nr PBS3/A2/18/2015) - Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych, pod kierownictwem dr hab. inż. Barbary Tomaszewskiej, prof. AGH., oraz KINDRA, Agreement Grant No. 642047).

Mgr inż. Paweł Wandycz

Obszar badawczy: mikrosejsmika, sejsmologia

Podejmowana przeze mnie tematyka dotyczy sejsmiki pasywnej, a głównie mikrosejsmiki. Zajmuję się przetwarzaniem danych mikrosejsmicznych oraz analizą tłumienia ośrodka geologicznego. W trakcie studiów doktoranckich odbyłem 6-miesięczny staż w firmie Seismik, w Pradze.