Algorytmy Równoległe


Zadanie 1 - dekompozycja domenowa

Celem zadania jest implementacja i eksperymentalna weryfikacja kilku wariantów algorytmu równoległego dla numerycznego problemu rozpływu ciepła.
 1. Równanie ciepła i jego dyskretyzajca oraz warianty algorytmu równoległego są opisane tutaj.
 2. Proszę opisać przedstawiony algorytm równoległy (dowolnie wybrany wariant) zgodnie z metodologią PCAM.
 3. Proszę zaimplementować algorytm sekwencyjny oraz opisane 4 warianty algorytmu równoległego wykorzystując MPI.
 4. Korzystając z dostępu do klasta Zeus, proszę eksperymentalnie wyznaczyć przyspieszenie i efektywność 4 wariantów algorytmu równoległego. Dla algorytmów z reduntantnymi obliczeniami ("Overlapped") proszę przetestować kilka wartości parametru r. Eksperymenty powinny być wykonywane dla różnych (w tym dużych!) rozmiarów problemu i różnej liczby wykorzystywanych węzłów obliczeniowych.
 5. Proszę wybrać najefektywniejszy algorytm równoległy i dodać do niego zapisywanie danych na dysk w celach późniejszej wizualizacji. Proszę to zrobić jak najefektywniej, tak żeby wpływ na same obliczenia był jak najmniejszy. Przykładowo nie trzeba zapisywać wszystkich punktów i każdego kroku czasowego. Proszę zmierzyć przyspieszenie algorytmu z włączonym zapisem danych.
 6. Proszę napisać prostą wizualizację (mapa kolorów, animowany gif) w celu demonstracji wyników i poprawności algorytmu.
 7. Sprawozdanie powinno zawierać: opis algorytmu według schematu PCAM, wyniki eksperymentów (wykresy i opis), oraz interpretację tych wyników.
Terminy:
 • Konsultacje: 16.10.2017.
 • Termin nadsyłania sprawozdania (format PDF, niespakowany): 29.10.2017.
 • Termin oddawania zadania: 30.10.2017.

Zadanie 2 - dekompozycja funkcjonalna

Opis zadania

Implementacja

 • Implementację proszę wykonać w oparciu o podejście wielowątkowe w Javie.
 • Proszę zaimplementować dwie strategie szeregowania: work stealing i work sharing (więcej na ten temat).
 • Strategię work stealing proszę zaimplementować przy pomocy Fork Join framework.
 • Przykład wykorzystania RecursiveTask

Testowanie

Do testowania proszę wykorzystać dostępne w sieci zbiory danych, np.:

Badanie algorytmu

Proszę porównwać obydwie strategie szeregowania: work sharing i work stealing. Dalsze szczegóły w pliku PDF.

Oddawanie zadania

 • Sprawozdanie zawierające wyniki badań proszę przesyłać w formacie PDF do dnia 26.11.2017.
 • Demonstracja implementacji: na zajęciach 27.11.2017.

Zadanie 3 - algorytmy grafowe (Page Rank i spójna składowa)

Wstęp do Page Rank oraz systemu Apache Spark: slajdy oraz notatki

Scalability? At what COST?

Zadanie:

 1. Uruchomić przykłady PageRank lokalnie i na Zeusie.
 2. Zaimplementować algorytm obliczania spójnej składowej (connected components) zgodnie z modelem Pregel.

  Zasada działania algorytmu:

  1. Na początku każdy wierzchołek oznaczamy innym znacznikiem (liczbą).
  2. Każdy wierzchołek wysyła swój znacznik do wszystkich sąsiadów.
  3. Jeżeli minimum z otrzymanych zniaczników jest mniejsze od własnego, wierzchołek zastępuje swój znacznik przez minimum otrzymanych.
  4. Powtarzamy krok 2 aż przestaną zachodzić zmiany

  Algorytm zaimplementować w trzech wariantach:

  1. Implementując graf bezpośrednio na abstrakcji RDD. W tym celu proszę przerobić przykład PageRank, m.in. dodając warunek stopu.
  2. Korzystając z Pregel API biblioteki GraphX.
  3. Wywołując gotową implementację algorytmu z biblioteki GraphX.

 3. Porównać czas obliczeń wszystkich trzech implementacji testując na dużych grafach:
  1. rzeczywistych: https://snap.stanford.edu/data/index.html#web
  2. wygenerowanych losowo (przykład z użyciem org.apache.spark.graphx.util.GraphGenerators) https://spark.apache.org/docs/latest/graphx-programming-guide.html
 4. Przetestować jaki wpływ ma sposób podziału danych http://ampcamp.berkeley.edu/wp-content/uploads/2012/06/matei-zaharia-amp-camp-2012-advanced-spark.pdf (przykład od slajdu 22).
Termin oddawania zadań: na zajęciach 15.01.2018


Linki

Dostęp do infrastruktury PL-Grid (klaster Zeus)

Platforma vCluster

Przypomnienie z TPR: tutorial MPIBartosz Balis, balis at agh edu pl